Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 11.08.2021

data/61137c2c2a3ec_kontrolor.pdf

Vyhlásenie voľby kontrolóra

Obec Štiavnické Bane vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov  deň  konania  voľby  hlavného  kontrolóra  obce  Štiavnické Bane

27.9.2021   v zasadačke OcÚ v Štiavnických Baniach a deň nástupu na funkciu hlavného kontrolóra  je 1.10.2021.

1.  Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Štiavnické Bane

a)  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

b)  znalosť  právnych  predpisov  týkajúcich  sa  hospodárenia  obce,  rozpočtových

a príspevkových  organizácií,  právnických  osôb,  zákon  o finančnej  kontrole,

o účtovníctve,  o majetku  obcí,  sťažnostiach  a ďalších  prislúchajúcich  právnych

predpisov

c)  znalosť práce na PC

d)  občianska a morálna bezúhonnosť

e)  pracovný úväzok 1,2 hodiny denne (0,2 úväzok)

2.  Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Štiavnické Bane:

-  meno  a priezvisko,  dátum  narodenia,  adresa  trvalého  bydliska,  telefónny

kontakt , email. adresa

-  úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-  profesijný  životopis  s prehľadom  doterajšej  praxe  s uvedením  pracovnej

pozície

-  výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

-  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 z. z.

o ochrane osobných údajov

-  čestné  vyhlásenie  kandidáta  o tom,  že  má  spôsobilosti    na  právne  úkony

v plnom rozsahu

-  informácia  o podnikaní  alebo  vykonávaní  inej  zárobkovej  činnosti  a členstvo

v riadiacich,  kontrolných  alebo  dozorných  orgánov  právnických  osôb,  ktoré

vykonávajú podnikateľskú činnosť ,

3.  Spôsob doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

-   kandidáti doručia svoju prihlášku vrátane príloh v zalepenej obálke označenej

„Voľba kontrolóra – neotvárať“  najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby.

-  písomne na adresu: Obec  Štiavnické Bane, 96981 Štiavnické Bane

-  osobne  do  podateľne  obecného  úradu  najneskôr  do  10.9.2021  do   12.00

hod.

V Štiavnických Baniach, dňa 11.8.2021                                                 

                                                                                                                       Stanislav Neuschl

                                                                                                                          Starosta obce