Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 10.12.2020

 07.12.2020

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  30.11.2020

                                          P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v a     zasadanie obecného zastupiteľstva

na 10.12.2020 /t.j.štvrtok/ o 17.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

1.Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2020

4. Úprava rozpočtu

5. Rozpočet obce na rok 2021

6. Pozemky, odpredaj- osobitý zreteľ, ponuka, vecné bremeno

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce1 2 ... 14