Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEM. SPOL. ŠTIAVNICKÉ BANE

 07.06.2022

URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEM. SPOL. ŠTIAVNICKÉ BANE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Urbárska a pasienková spoločnosť, pozem. spol. Štiavnické Bane oznamuje, že zhromaždenie
vlastníkov spoločnosti sa uskutoční dňa 8. júla 2022 (v piatok) od 14.30 h v
kultúrnom dome v Štiavnických Baniach, pri kostole (prezentácia podielnikov bude prebiehať
od 14.30 h, rokovanie začne o 15:00 h)
Program zhromaždenia vlastníkov:
1. Otvorenie, schválenie programu a kontrola plnenia uznesení
2. Voľba pracovných komisií
3. Správa o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2021, informácie o stave UaPS,
pozem. spol. Štiav. Bane a správa dozornej rady
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky
5. Informácie o pláne práce a činnostiach UaPS, pozem. spol. v roku 2022
6. Rôzne, diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Poznámka:
v prípade uznášaniaschopnosti schôdze a odsúhlasenia vyplácania podielov budú po rokovaní
vyplatené prítomným podiely. V prípade nedosiahnutia dostatočnej účasti na rokovaní
(nad 50 % vrátane splnomocnení) nebudú podiely za rok 2021 byť vyplatené.
Výbor urbárskej spoločnosti Vás žiada o účasť na zhromaždení vlastníkov alebo o
splnomocnenie inej osoby na zastupovanie (vzor splnomocnenia je v prílohe). Platné
splnomocnenia sú len tie, ktoré budú doručené do konania zhromaždenia, odovzdajú
ich splnomocnenci pri prezentácii alebo budú zaslané poštou alebo e-mailom (podpísaný
sken ich splnomocnenia) na kontaktnú adresu:
Mgr. Božena Bačíková, MUDr. J. Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 0903 525 023, e-mail: bozena.bacikova@gmail.com
Splnomocniť môžete podielnika, ktorý sa na zhromaždení zúčastní, tiež niektorého z členov
výboru: Petra Heillera, Mgr. Boženu Bačíkovú, Ing. Ivetu Seleckú (údaje do splnomocnenia
za týchto splnomocnencov dopíšeme pri prezentácii)
Tešíme sa na stretnutie s Vami
Príloha
Splnomocnenie (na stiahnutie je na stránke obce Štiavnické Bane
link http://www.stiavnickebane.sk/-aktuality
v. r. Mgr. Božena Bačíková v. r. Peter Heiler
tajomníčka UaPS, p. s. predseda UaPS, p. s.
Štiavnické Bane 7. júna 2022
Prílohy: pozvánka, splnomocnenie:

data/629f28d8567c4_uaps_verejn__vyhl__ka_2022.pdf

data/629f28eead3e7_splnomocnenie_2022.doc


1 2 ... 13