Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Chátrajúcej bašte v našej obci pomôžu Granty EHP a štátneho rozpočtu SR

 26.11.2014

Chátrajúcej bašte v našej obci pomôžu Granty EHP a štátneho rozpočtu SR

Našej obci sa podarilo získať financie na obnovu jednej z najkrajších dominánt v našom historicky významnom priestore. Kruhová bašta stojaca na kopci spolu s okolitým priestorom dostane nový šat. Financie poskytne Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet SR.
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t. j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, viacerým členským štátom Európskej únie. Tieto sa, okrem iných oblastí, poskytujú aj na ochranu kultúrneho dedičstva. Na výzvu prispievateľských krajín o nenávratný finančný príspevok na tento účel reagovala aj naša obec. V apríli 2014 sme predložili žiadosť spolu so všetkými potrebnými prílohami na Úrad vlády SR pod názvom: „Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella“. Úrad vlády SR ako správca programu s názvom Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu, túto žiadosť schválil v októbri 2014. Treba poznamenať, že o grantový balíček vo výške 6 miliónov eur prejavilo celkovo 60 žiadateľov z celého Slovenska. Spomedzi nich bolo vybratých len 11 projektov. Zmluva bola podpísaná 4.novembra 2014 v Bytči starostom obce Stanislavom Neuschlom. V Sobášom paláci v Bytči bola prítomná veľvyslankyňa Nórska I. Magistadová , Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár  a riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. Na tomto významnom stretnutí sa zúčastnili za našu obec aj poslanci Vladimír Drexler a Gabriel Ševeček.
Hlavným cieľom projektu je zachrániť chátrajúci objekt poslednej okrúhlej proti tureckej bašty v obci. Momentálne je stav tejto vzácnej pamiatky katastrofálny, cez deravú strechu prší a pre chýbajúce dvere je vstup prístupný komukoľvek. Bude preto zrealizovaná kompletná rekonštrukcia šindľovej strechy a všetky otvory budú bezpečne uzatvorené. Takisto by mala byť dobudovaná pôvodná historická prístavba. Súčasťou zámeru je aj vykonávanie priebežného archeologického výskumu, ktorý má zmapovať priestor pôvodnej historickej prístavby.
V bašte i prístavbe bude zriadená nová elektroinštalácia s elektrickou prípojkou. Takisto ako vnútorné, bude vytvorené aj vonkajšie osvetlenie. Všetky omietky budú zhotovené umelecko-remeselným spôsobom. Nové okná prístavby budú zabezpečené historickými replikami kovaných mreží. Drevené dvere do bašty aj prístavby budú taktiež zrealizované ako historické repliky s vonkajším kovaným plátovaním. Vo vnútri bašty bude vymenené schátrané schodisko za nové, tak isto ako aj podlahy, ktoré sú kvôli deravej streche prevlhnuté a tým pádom staticky nevyhovujúce. 
Keďže bašta nemá schodnú prístupovú cestu, vybudujú sa dva prístupové chodníky doplnené vyhliadkovými terasami s posedením. Dizajn pevne osadeného mobiliáru je inšpirovaný konštrukciami banských strojov a svojim výrazom budú citlivo dopĺňať charakter obce. Pre lepšie spoznanie samotnej obce sa pripraví historicko – náučný chodník po pamätihodnostiach Štiavnických Baní, doplnený informačnými tabuľami.
Jedným z cieľom predkladaného projektu je zriadenie dvoch expozícií. V obnovených priestoroch bašty sa budú môcť návštevníkov oboznámiť s významným európskym astronómom, rodákom zo Štiavnických Baní, Maximiliánom Hellom a s jeho prácou. V druhej expozícii budú môcť návštevníci spoznať význam obce Štiavnické Bane v európskom a svetovom meradle. Deti, ale aj dospelí budú mať jedinečnú šancu pozorovať nočnú oblohu novozakúpeným prenosným teleskopom. Do budúcna plánujeme v novo zrekonštruovanej bašte organizovať koncerty, výstavy a iné sprievodné akcie, ktoré oživia kultúrne dianie v obci.
Našim cieľom je, aby sa týmto spôsobom v obci vytvorila nová výrazná dominanta, sprístupnená širokej laickej i odbornej verejnosti. Projekt je prepojený na širšie stratégie regiónu so snahou o rozširovanie ponúk v cestovnom ruchu. Snahou obce je otvárať a ukazovať novozriadené expozície nielen počas dňa, ale organizovať i nočné prehliadky s pozorovaním nočnej oblohy a nadviazať tak na astronomické aktivity Maximiliána Hella. Obec plánuje osloviť školy s ponukou na nevšedný školský výlet. 
Nový historicko - náučný chodník a dve zaujímavé expozície rozšíria množstvo ponúkaných služieb v obci nielen pre domácich obyvateľov, chalupárov, ale i pre slovenských a zahraničných návštevníkov obce. V oblastiach s kultúrnym a prírodným dedičstvom sa zvyšuje dopyt po turistike a kultúre, čím sa vytvárajú predpoklady k tvorbe nových pracovných miest na trhu cestovného ruchu. Predkladaným projektom obec hľadá cesty vedúce k rozvíjaniu spolupráce medzi rôznymi aktívnymi skupinami ľudí v obci a v širšom okolí. Vytvárajú sa tak predpoklady na posilnenie interkultúrneho dialógu a zvyšovaniu povedomia o kultúrnej rôznorodosti. 
V tomto procese nám vo viacerých otázkach bude napomáhať náš partner – Občianske združenie Maximilián Hell a Slovensko z Nitry. Naša viacročná spolupráca by sa tak mala pretaviť do ďalšieho viditeľného a hmatateľného výsledku. OZ projekte bude v tomto zastávať úlohu odborného poradcu, garanta, realizátora obsahovej náplne expozície o Maximiliánovi Hellovi a stane sa taktiež spoluorganizátorom pripravovaných konferencií.
Celkový rozpočet projektu je vo výške 338 051 EUR. Výška grantu, ktorý poskytol Finančný mechanizmus EHP činí 244 242 EUR a príspevok zo štátneho rozpočtu SR tvorí 43 101 EUR. Obec sa spolupodieľa z vlastných zdrojov čiastkou 50 708 EUR. Aj vďaka podpore Grantu EHP z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska a štátnemu rozpočtu SR uvidíme Piargsku baštu v novom šate, dozvieme sa niečo z histórie a zároveň zakúsime trochu astronómie. Vďaka úspešnému projektu na rekonštrukciu tohto jedinečného objektu sa z obnovenej bašty a nového náučného chodníka budeme môcť tešiť už na jar v roku 2016.

Viac informácií sa dozviete z pripravovanej webovej stránky, ktorá bude o niekoľko dní v prevádzke. Na nej sa dozviete všetko o priebehu projektu a pripravovaných akciách. 
Zachráňme dedičstvo našich predkov 
Granty EHP a Nórska - Spoluprácou k spoločným hodnotám 
Mgr. Andrea Wallnerová – manažérka pre publicistiku
Mgr. Janetta Hudecová 
Pohľady na baštu spredu a zozadu.
Pohľad na poškodené schodisko           Deravá strecha spôsobila vážne deštrukcie omietok
Bytča 4.11.2014. Starosta a poslanci OZ pri podpise zmluvy.


1 2 ... 14