Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ

 11.12.2014

O B E C    Štiavnické Bane
                                                                                                 Štiavnické.Bane 9.12.2014
                                                     P  O  Z  V  Á  N  K  A
Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov zvoláva zasadanie obecného zastupiteľstva
  na 15.12.2014 /t.j.pondelok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach
P r o g r a m :
1.Schválenie programu rokovania
2.Kontrola plnenia uznesení
3.Návrh VZN o miestnych daniach
4.Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5.Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
6.Rozpočtové opatrenie č. 5/2014
7.Schválenie zástupcu starostu obce
8.Zriadenie Obecnej rady
9.Voľba členov komisií
10.Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce
11.Pozemky
12.Rôzne
13.Diskusia
14.Záver
Rokovanie OZ je verejné.
                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.
                                                                                   starosta obce

1 2 ... 14