Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ

 19.02.2015

O B E C    Štiavnické Bane
Štiavnické.Bane 18.2.2015
P  O  Z  V  Á  N  K  A
Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva
 na 24.2.2015 /t.j.utorok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach
P r o g r a m :
 1. Schválenie programu rokovania
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Rokovací poriadok komisie zastupiteľstva v Št. Baniach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
 4. Rokovací poriadok OZ obce Štiavnické Bane
 5. Návrh finančného rozpočtu na roky 2015,2016,2017
 6. Stanovisko hl.kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015-2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Št.Bane na 1.polrok 2015
 8. Hlavný kontrolór Obce Št.Bane: a) Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.7.2014-31.12.2014                                                                                           b) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
 9. Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce
 10. Pozemky
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Rokovanie OZ je verejné.

Stanislav Neuschl,v.r.

starosta obce

                                                                     


1 2 ... 14