Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška - Urbár 2015

 12.06.2015

URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEM. SPOL. ŠTIAVNICKÉ BANE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Urbárska a pasienková spoločnosť v Štiavnických Baniach oznamuje, že zhromaždenie vlastníkov spoločnosti sa uskutoční dňa

3. júla 2015 od 15.00 h (v piatok)

v kinosále v Štiavnických Baniach, pri kostole

(prezentácia podielnikov bude prebiehať od 14.30 h)

Program zhromaždenia vlastníkov:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice

4. Správa o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2014

5. Správa odborného lesného hospodára

6. Správa dozornej rady o zhodnotení a previerke účtovania za rok 2014

7. Návrh predstavenstva na vyplatenie podielov z hospodárenia za rok 2014

8. Rôzne, diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver, občerstvenie (v Kláštornej vinárni)

Výbor urbárskej spoločnosti Vás žiada o účasť na zhromaždení vlastníkov. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť na rokovaní zhromaždenia, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie splnomocnenia s uvedením podielnika, ktorý Vás bude na rokovaní zastupovať. V prípade, že nemáte Vám blízku osobu na splnomocnenie, uchádzame sa o Vašu dôveru – splnomocniť môžete členov výboru (splnomocnenie môžete napísať podľa vzoru, ktorý je prílohou tejto Vyhlášky a doručiť na kontaktnú adresu): Mgr. Božena Bačíková,

Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 0903 525 023, e-mail: bozena.bacikova@gmail.com

Účasť podielnikov je nutná na odsúhlasenie uznesenia a podielov nadpolovičnou väčšinou podielnikov. Po odsúhlasení zhromaždením vlastníkov, budú podiely (podľa bodu č. 7 programu rokovania) prítomným podielnikom vyplatené priamo po ukončení zhromaždenia vlastníkov, v hotovosti. V prípade, že splnomocníte zastupovaním niektorého člena Výboru, uveďte v splnomocnení číslo účtu, na ktorý Vám podiely pošleme.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Príloha: Splnomocnenie

Mgr. Božena Bačíková, v.r  tajomníčka US

Ladislav Láslo, v.r.   predseda US 

Štiavnické Bane 7. júna 2015


1 2 ... 14