Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti

 07.06.2016

URBÁRSKA  A  PASIENKOVÁ   SPOLOČNOSŤ,   POZEM. SPOL. ŠTIAVNICKÉ  BANE

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Urbárska a pasienková spoločnosť v Štiavnických Baniach oznamuje, že  zhromaždenie vlastníkov  spoločnosti  sa uskutoční dňa

8.  júla  2016  od 15.00 h (v piatok)

v kinosále  v Štiavnických Baniach, pri kostole

(prezentácia podielnikov bude prebiehať od 14.30 h)

Program  zhromaždenia vlastníkov:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2015
  5. Správa odborného lesného hospodára
  6. Správa dozornej rady o zhodnotení a previerke účtovania za rok 2015
  7. Návrh predstavenstva na vyplatenie podielov z hospodárenia za rok 2015
  8. Rôzne, diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver, občerstvenie (v Kláštornej vinárni)

Výbor urbárskej spoločnosti Vás žiada o účasť na  zhromaždení vlastníkov. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť na rokovaní zhromaždenia, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie  splnomocnenia s uvedením podielnika (príp. rodinného príslušníka), ktorý Vás bude  na rokovaní zastupovať. V prípade, že nemáte Vám blízku osobu na splnomocnenie, uchádzame sa o Vašu dôveru – splnomocniť môžete  členov výboru  (splnomocnenie môžete napísať podľa vzoru, ktorý je  prílohou tejto Vyhlášky a doručiť na kontaktnú adresu)   

                   Mgr. Božena Bačíková, Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica

                   Tel.: 0903 525 023,  e-mail:  bozena.bacikova@gmail.com

                   (doručiť môžete aj sken podpísaného splnomocnenia

Účasť podielnikov je nutná na odsúhlasenie uznesenia a  podielov nadpolovičnou väčšinou podielnikov. Po odsúhlasení   zhromaždením vlastníkov,  budú   podiely (podľa bodu č. 7 programu rokovania)  prítomným  podielnikom vyplatené  priamo po ukončení zhromaždenia vlastníkov,   v hotovosti.  V prípade, že splnomocníte zastupovaním niektorého člena Výboru, uveďte v splnomocnení číslo účtu, na ktorý Vám podiely pošleme.

Tešíme sa na stretnutie  s Vami

Príloha

Splnomocnenie

        Mgr. Božena Bačíková,  v.r                                               Ladislav Láslo, v.r.

              tajomníčka US                                                               predseda US

  

    Štiavnické Bane  6. júna 2016

SPLNOMOCNENIE


1 2 ... 14