Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 29.6.2017

 28.06.2017

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a

zákona č. 102/2010 Z. z.

zvolávam

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štiavnické Bane,

ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2017 o 17:00 hod v zasadačke

obecného  úradu v Štiavnických Baniach

s navrhovaným programom:

1.      Otvorenie zasadania

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Správa nezávislého audítora za rok 2016

4.      Stanovisko hlavného kontrolóra a schválenie záverečného účtu za rok 2016

5.      Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k VZN obce Štiavnické Bane o poskytovaní sociálnych služieb na území obce            Štiavnické Bane

6.      Pozemky

7.      Schválenie úsekov na opravu miestnych komunikácií

8.      Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

9.      Schválenie zriadenia nových tried v ZŠ s MŠ Maximiliána Hella

10.  Diskusia

11.  Záver

__________________________

Stanislav Neuschl, starosta obce

Na zasadnutie sa pozývajú:

      Hlavný kontrolór obce

      Poslanci OZ v Štiavnických Baniach

      Obyvatelia obce Štiavnické Bane


1 2 ... 14