Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 6. júla 2018

 04.06.2018

URBÁRSKA  A  PASIENKOVÁ   SPOLOČNOSŤ,   POZEM. SPOL. ŠTIAVNICKÉ  BANE

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA


Urbárska a pasienková spoločnosť v Štiavnických Baniach oznamuje, že  zhromaždenie vlastníkov  spoločnosti  sa uskutoční dňa

6.  júla  2018  od 14.30 h (v piatok)

v kultúrnom dome  v Štiavnických Baniach, pri kostole

(prezentácia podielnikov bude prebiehať od 14.30 h, rokovanie začne o 15:00 h)

Program  zhromaždenia vlastníkov:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba návrhovej, mandátovej, volebnej  komisie a overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2017
 5. Správa odborného lesného hospodára
 6. Správa dozornej rady o zhodnotení a previerke účtovania za rok 2017
 7. Schválenie ročnej účtovnej závierky
 8. Návrh výboru na vyplatenie podielov z hospodárenia za rok 2017
 9. Voľba výboru UaPS, p. s. na nové volebné obdobie r. 2018-2023
 10. Rôzne, diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver, občerstvenie (v Kláštornej vinárni)

Výbor urbárskej spoločnosti Vás žiada o účasť na  zhromaždení vlastníkov. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť na rokovaní zhromaždenia, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie  splnomocnenia s uvedením podielnika/osoby, ktorý Vás bude  na rokovaní zastupovať. V prípade, že nemáte Vám blízku osobu na splnomocnenie, uchádzame sa o Vašu dôveru – splnomocniť môžete  členov výboru  (splnomocnenie môžete napísať podľa vzoru, ktorý je  prílohou tejto Vyhlášky a doručiť na kontaktnú adresu):      

                   Mgr. Božena Bačíková, Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica

                   Tel.: 0903 525 023,  e-mail:  bozena.bacikova@gmail.com

Účasť podielnikov je nutná na odsúhlasenie uznesenia a  podielov nadpolovičnou väčšinou podielnikov. Po odsúhlasení   zhromaždením vlastníkov,  budú   podiely (podľa bodu č. 8 programu rokovania)  prítomným  podielnikom vyplatené  priamo po ukončení zhromaždenia vlastníkov,   v hotovosti.  V prípade, že splnomocníte zastupovaním niektorého člena Výboru, uveďte v splnomocnení číslo účtu, na ktorý Vám podiely pošleme.

Tešíme sa na stretnutie  s Vami

Príloha

Splnomocnenie (vzor)

           Mgr. Božena Bačíková                                                         Ladislav Láslo

           tajomníčka UaPS, p. s.                                                    predseda UaPS, p. s.

  

    Štiavnické Bane  4. júna 20181 2 ... 14