Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dane a poplatky

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady v roku 2015

Obec Štiavnické Bane ako správca miestnych daní a miestneho poplatku podľa zákona  582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady prináša prehľad povinností, ktoré vyplývajú zo zákona pre daňovníkov a poplatníkov od 1. Januára 2015:

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní  od 1.1.2015 určuje  VZN 2/2014.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti , k dani za psa, k dani za predajné automaty podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady platné od 1.1.2015 sa podáva na predpísanom tlačive ako príloha k opatreniu č. MF /021249/2014-725, ktoré tvorí prílohu tohto oznamu.
Daň z nehnuteľnosti v roku 2015

Súčasťou priznania k dani z nehnuteľnosti je  daň z pozemkov, zo stavieb a bytov

Najneskôr do 31. Januára   2015   je povinný podať obci Štiavnické Bane priznanie:

Daňovník:    Ktorý sa stal v roku 2014 vlastníkom  nehnuteľnosti / pozemok, stavby, byt,/

                       Ktorému zaniklo v roku 2014 vlastníctvo k nehnuteľnosti

                       Ktorému nastali zmeny vo výmere pozemkov

                       U ktorého nastali zmeny v druhu pozemku

                       U ktorého nastali zmeny využitia bytového a nebytového priestoru

                       U ktorého nadobudlo právoplatnosť stavebné a kolaudačné rozhodnutie

Resp. daňovník u ktorého nastali v priebehu roka 2014 rôzne iné skutočnosti  rozhodujúce   na vyrúbenie  dane z nehnuteľnosti. Priznanie sa podáva k 1. Januáru 2015, daňovník na ňom uvedie okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné  na vyrubenie  dane z nehnuteľnosti, daň vypočíta správca dane.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehn. do 30 dní  od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom vydražiteľ alebo dedič sa stal vlastníkom nehnuteľnosti.

V zmysle VZN  2/2014 správca dane – Obec Štiavnické Bane  v roku 2015 poskytne  zníženie dane z nehnuteľnosti:

    Podľa   §7

    1/a    20%  automaticky správca dane za stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov a držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP/S, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
    1/b    20% garáže na základe predloženia preukazu  ZŤP a ZŤP/S  + rozhodnutie UPSVaR o vydaní parkovacieho preukazu /vozík/ a odkázanosti  na individuálnu prepravu  osobným motorovým vozidlom

Daň za psa

časť 3 § 8 bod 2 – je potrebné doložiť  preukaz ZŤP alebo ZŤP/S s platným rozhodnutím UPSVaR  o jeho platnosti, vzťahuje sa na trvale bývajúcich daňovníkov.

Nárok  na zníženie dane z nehnuteľnosti si daňovník uplatní priamo na tlačive „Príloha k zníženiu dane, ktoré je súčasťou daňového priznania v prílohe.

V zmysle VZN č.3/2014, ktorým sa určuje spôsob platenie poplatkov za KO a drobný stavebný odpad za kalendárny rok 2015 v obci Štiavnické Bane je poplatník povinný oznámiť všetky skutočnosti potrebné k stanoveniu poplatku k 1.1. bežného roka,v inom prípade oznámiť všetky skutočnosti, ktoré nastali v priebehu roka do 30 dní od zmenenej skutočnosti.

V zmysle horecitovaného VZN správca dane zníži o 50% poplatok za KO daňovníkom nad 70  rokov automaticky bez žiadosti. V prípade držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S  bez ohľadu veku je potrebné požiadať o úľavu spolu so žiadosťou doložiť  preukaz s rozhodnutím UPSVaR  o jeho platnosti.

Daňovníci zdržujúci sa mimo svojho trvalého  bydliska  viac ako 90  dní t.j. študenti, pracujúci v zahraničí, pracujúci mimo trvalého bydliska – preukážu  sa potvrdením školy, potvrdením zamestnania a potvrdením o ubytovaní mimo Štiavnických Baní / nájomná zmluva, alebo potvrdenie o zaplatení za KO mimo obce/. 
Tieto potvrdenia nenahrádza „ Čestné vyhlásenie“. Žiadna z úľav v zmysle VZN 2 a 3/2014  sa neposkytne pokiaľ má daňovník akýkoľvek nedoplatok u správcu dane t.j. obci Štiavnické Bane.