Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kalendár zvozu odpadu

Zber K.O. bude dňa 12.4.2021, 26.4.2021, 10.5.2021, 24.5.2021, 7.6.2021, 21.6.2021

Zber plastov bude dňa 12.4.2021, 17.5.2021, 15.6.2021

Zber skla bude 3.5.2021

Zber objemového odpadu bude dňa 28.6.2021

Zber papiera bude dňa 1.6.2021

Zber Bio odpadu bude 19.4.2021

  • Kalendár zvozu komunálneho odpadu a separovaného zberu - stiahnúť
  • Príloha ku kalendáru zberu - stiahnúť

Od 1. januára 2010 je každá obec povinná zaviesť triedený zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. V našej obci separujeme papier, plasty, kovy a sklo. Naša obec je členom Združenia pre separovaný zber Tatiar so sídlom v Pukanci. Triedenie odpadov začína už priamo v domácnostiach. Takto vytriedený odpad je odvážaný podľa harmonogramu spoločnosťou Tatiar na ďalšie zhodnotenie.

Zber komunálneho odpadu zabezpečuje obec sama 1x za 2 týždne.
Aby sme znížili množstvo komunálneho odpadu musíme z neho dôsledne vytriediť separované zložky.

Čo hovorí zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká. To znamená, že sme to my, všetci občania!

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • užívať zberné vrecia a zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných vriec a zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

Zakazuje sa

  • uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste ne to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, t.z. zakladanie „čiernych skládok“
  • zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, t.z. zakazuje sa spaľovanie odpadu v domácnosti, v záhrade a pod.
  • zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta
  • vykonávať skládkovanie odpadu

Porušenie zákazov je považované za priestupok a obec môže uložiť fyzickým osobám pokutu.