Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Dane a poplatky

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady v roku 2015

Obec Štiavnické Bane ako správca miestnych daní a miestneho poplatku podľa zákona  582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady prináša prehľad povinností, ktoré vyplývajú zo zákona pre daňovníkov a poplatníkov od 1. Januára 2015:

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní  od 1.1.2015 určuje  VZN 2/2014.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti , k dani za psa, k dani za predajné automaty podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady platné od 1.1.2015 sa podáva na predpísanom tlačive ako príloha k opatreniu č. MF /021249/2014-725, ktoré tvorí prílohu tohto oznamu.
Daň z nehnuteľnosti v roku 2015

Súčasťou priznania k dani z nehnuteľnosti je  daň z pozemkov, zo stavieb a bytov

Najneskôr do 31. Januára   2015   je povinný podať obci Štiavnické Bane priznanie:

Daňovník

  • Ktorý sa stal v roku 2014 vlastníkom  nehnuteľnosti / pozemok, stavby, byt,/
  • Ktorému zaniklo v roku 2014 vlastníctvo k nehnuteľnosti
  • Ktorému nastali zmeny vo výmere pozemkov
  • U ktorého nastali zmeny v druhu pozemku
  • U ktorého nastali zmeny využitia bytového a nebytového priestoru
  • U ktorého nadobudlo právoplatnosť stavebné a kolaudačné rozhodnutie

Resp. daňovník u ktorého nastali v priebehu roka 2014 rôzne iné skutočnosti  rozhodujúce   na vyrúbenie  dane z nehnuteľnosti. Priznanie sa podáva k 1. Januáru 2015, daňovník na ňom uvedie okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné  na vyrubenie  dane z nehnuteľnosti, daň vypočíta správca dane.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehn. do 30 dní  od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom vydražiteľ alebo dedič sa stal vlastníkom nehnuteľnosti.

V zmysle VZN  2/2014 správca dane – Obec Štiavnické Bane  v roku 2015 poskytne  zníženie dane z nehnuteľnosti:

Podľa   §7

  • 1/a 20%  automaticky správca dane za stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov a držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP/S, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
  • 1/b 20% garáže na základe predloženia preukazu  ZŤP a ZŤP/S  + rozhodnutie UPSVaR o vydaní parkovacieho preukazu /vozík/ a odkázanosti  na individuálnu prepravu  osobným motorovým vozidlom

Daň za psa

  • časť 3 § 8 bod 2 – je potrebné doložiť  preukaz ZŤP alebo ZŤP/S s platným rozhodnutím UPSVaR  o jeho platnosti, vzťahuje sa na trvale bývajúcich daňovníkov.

Nárok  na zníženie dane z nehnuteľnosti si daňovník uplatní priamo na tlačive „Príloha k zníženiu dane, ktoré je súčasťou daňového priznania v prílohe.

V zmysle VZN č.3/2014, ktorým sa určuje spôsob platenie poplatkov za KO a drobný stavebný odpad za kalendárny rok 2015 v obci Štiavnické Bane je poplatník povinný oznámiť všetky skutočnosti potrebné k stanoveniu poplatku k 1.1. bežného roka,v inom prípade oznámiť všetky skutočnosti, ktoré nastali v priebehu roka do 30 dní od zmenenej skutočnosti.

V zmysle horecitovaného VZN správca dane zníži o 50% poplatok za KO daňovníkom nad 70  rokov automaticky bez žiadosti. V prípade držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S  bez ohľadu veku je potrebné požiadať o úľavu spolu so žiadosťou doložiť  preukaz s rozhodnutím UPSVaR  o jeho platnosti.

Daňovníci zdržujúci sa mimo svojho trvalého  bydliska  viac ako 90  dní t.j. študenti, pracujúci v zahraničí, pracujúci mimo trvalého bydliska – preukážu  sa potvrdením školy, potvrdením zamestnania a potvrdením o ubytovaní mimo Štiavnických Baní / nájomná zmluva, alebo potvrdenie o zaplatení za KO mimo obce/. 
Tieto potvrdenia nenahrádza „ Čestné vyhlásenie“. Žiadna z úľav v zmysle VZN 2 a 3/2014  sa neposkytne pokiaľ má daňovník akýkoľvek nedoplatok u správcu dane t.j. obci Štiavnické Bane.

Ohlásenie vzniku/zániku daňovej povinnosti-daň za ubytovanie

doc01643020230119112638.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,08 kB

Poplatok za Dan z ubytovania rok 2023

doc01642920230119112631.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,47 kB

Ohlásenie k poplatku za KO a drob.stav odpady 2023

doc01642820230119112624.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,04 kB

Priznanie k dani za ubytovanie 2020

2020-02-19-114925-doc01207120200219103552.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,7 kB

Žiadosť o prip. nehnuteľnosti na verejný vodovod

2020-01-20-084228-doc01119320200120072826.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,01 kB

Oznámenie o dohode spoluvl. na podanie daň.priznania

2020-01-20-084054-2013_04_08_113830_Oznamenie_o_podani_spolocneho_dan.priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,01 kB

Daňová povinnosť - vznik a zánik

2020-01-20-083604-danova_povinnost_VZNIK_A_Z__NIK.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 14 kB

Potvrdenie o podaní daňového priznania

2020-01-20-083459-Potvrdenie_o_podani_DP_k_DzN_2009__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,54 kB

Poučenie na vyplnenie

2015-11-24-091137-2015-01-14-145654-Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,73 kB

Priznanie k dani za psa (V. oddiel)

2015-01-14-145503-priznanie_k_dani_za_psa_v._oddiel_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,74 kB

Priznanie k dani z nehnuteľností - daň z bytov a nebytových priestorov (IV. oddiel)

2015-01-14-145402-priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti_dan_z_bytov_a_nebytovych_priestorov_iv._oddiel_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,86 kB

Priznanie k dani z nehnuteľností - daň zo stavieb na viaceré účely (III. oddiel)

2015-01-14-145304-priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti_dan_zo_stavieb_na_viacere_ucely_iii._oddiel_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 596,97 kB

Priznanie k dani z nehnuteľností - daň zo stavieb na jeden účel (III. oddiel)

2015-01-14-145146-priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti_dan_zo_stavieb_na_jeden_ucel_iii._oddiel_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,19 kB

Priznanie k dani z nehnuteľností - daň z pozemkov (II. oddiel)

2015-01-14-145049-priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti_dan_z_pozemkov_ii._oddiel_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,7 kB

Priznanie pre FO a PO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

2015-01-14-144953-priznanie_pre_fo_a_po_k_dani_z_nehnutelnosti_k_dani_za_psa_k_dani_za_predajne_automaty_a_k_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 674,21 kB