Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Rozvoj obce

 

 

Názov projektu:                                                             Riešenie migračných výziev v obci Štiavnické Bane

                                                                                                         Kód NFP: NFP302091CXR3

Prijímateľ: Obec Štiavnické Bane

Nenávratný finančný príspevok: 130 000 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:  130 000 EUR

 

Cieľ projektu:

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Oblasť intervencie : Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Realizácia 03/2022 - 04/2023

______________________________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informácia na web - projekt - Stiavnicke Bane.docx (46.63 kB) - Denný stacionár Š. Bane

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

Miesto realizácie projektu:

Štiavnické Bane 71

Názov projektu:

Denný stacionár v obci Štiavnické Bane

Stručný opis projektu:

Projekt rieši prestavbu prízemia samostatne stojaceho domu situovaného v katastrálnom území obce Štiavnické Bane, v pamiatkovej zóne a tiež zabezpečenie potrebného interiérového vybavenia nevyhnutného pre každodenné fungovanie denného stacionára pre seniorov.

Všetky činnosti sa budú realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:
Aktivita č. 1: Prestavba kultúrneho strediska na denný stacionár – patriaca pod typ aktivity - c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;

Aktivita č. 2: Obstaranie materiálneho vybavenia pre nový denný stacionár – ktorá patrí pod typ aktivity - e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí

Cieľovou skupinou projektu budú 15 seniori obce a regiónu Sitno.

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu:

11/2022 – 12/2023

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

 

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/

Výška poskytnutého príspevku:

418 377,03 EUR

______________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa vymenila časť okien a dverí na historickej budove Kláštora Hieronymitánov.

obrázokobrázok obrázok

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

logo

Miesto realizácie: Obec Štiavnické Bane

Názov a sídlo príjmateľa: Obec Štiavnické Bane; Štiavnické Bane č. 1.

Názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia; Výmena zastaralých svietidiel za nové úsporné svietidlá.

Dátum začatia projektu: august 2015

Ukončenie projektu: apríl 2016

Riadiaci orgán projektu: Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 213 675,85 €

obrázokobrázok obrázokobrázok

Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

Dátum
zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky
(v € bez DPH)

Termín zadania zákazky

10.09.2013 Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce - projektová dokumentácia 2.450,- 16.09.2013
20.10.2013 Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce - stavebné práce 28.723,50 25.10.2013