Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Rozvoj obce

stacionár

vzor plagatu - denný stacionár Stiavnicke Bane.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 257.19 kB

 

Názov projektu:

Nákup nového interiérového vybavenia do denného stacionára v Štiavnických Baniach

Kód výzvy:

IROP-CLLD-P780-512-004

Výška príspevku:

22 103,54 €

Spolufinancovanie  obce:

1163,34 €

Názov hlavnej       aktivity:

Sociálne služby

Cieľ projektu:
 
Investícia do rozvoja komunitných sociálnych služieb formou obstarania nového interiérového vybavenia v novovzniknutom dennom stacionári

Stručný popis projektu

Jedným z hlavných cieľov podpory miestneho rozvoja je trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj regiónov. Predkladaný projekt je zameraný práve na sociálny a komunitný rozmer a súvisí s rozvojom a zvyšovaním kvality sociálnych služieb v obci Štiavnické Bane. Cieľom projektu je investícia do rozvoja komunitných sociálnych služieb formou nákupu nového materiálno-technického a prevádzkového vybavenia priestorov denného stacionára.

Obnova a regenerácia lokálnej infraštruktúry je predpokladom sociálnej prevencie a rozvoja služieb, čo priamo ovplyvňuje zvyšovanie kvality života a rozvoj sociálneho kapitálu na miestnej a regionálnej úrovni. Jednotlivé výdavky v rámci hlavnej aktivity projektu C1 Komunitné sociálne služby sú v súlade so špecifickým cieľom výzvy. Projekt umožní podporiť vznik nových sociálnych služieb v obci.

 

Miestom realizácie projektu je obec Štiavnické Bane, v katastri Štiavnické Bane, na parcele 184, ktorá je evidovaná na LV č. 2, v objekte so súpisným číslom 71. Na parcele je umiestnený objekt, ktorý pôvodne slúžil ako kultúrny dom. V súčasnosti prebieha stavebná rekonštrukcia celej nehnuteľnosti so zmenou jeho využitia na denný stacionár poskytujúci sociálne a komunitné služby primárne určené seniorom z obce a širokého okolia. Do novo zrekonštruovaného centra bude v rámci hlavnej aktivity projektu zakúpené potrebné interiérové, technické, diagnostické a elektronické vybavenie nevyhnutné pre každodenné fungovanie denného stacionára pre seniorov. Všetky činnosti sa budú realizovať prostredníctvom nákupu a dodávky:

  1. technických, kancelárskych a diagnostických zariadení,
  2. textilného vybavenia,
  3. potrieb pre stravovanie,
  4. kuchynského elektrického vybavenia.

 

Primárnou cieľovou skupinou projektu budú seniori obce Štiavnické Bane a okolitých obcí. Projekt bude realizovaný od 08/2023 do 11/2023 a dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov:

  • C101 - Kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb - 40 osôb
  • C102 - Počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore – 4 služby
  • C103 - Zvýšená kapacita podporených zariadení komunitných sociálnych služieb – 15 miest

www.mirri.gov.sk

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 

Názov projektu:  Riešenie migračných výziev v obci Štiavnické Bane

Kód NFP: NFP302091CXR3

Prijímateľ: Obec Štiavnické Bane

Nenávratný finančný príspevok: 130 000 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:  130 000 EUR

 

Cieľ projektu:

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Oblasť intervencie : Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Realizácia 03/2022 - 04/2023

______________________________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia na web - projekt - Stiavnicke Bane.docx (46.63 kB) - Denný stacionár Š. Bane

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

Miesto realizácie projektu:

Štiavnické Bane 71

Názov projektu:

Denný stacionár v obci Štiavnické Bane

Stručný opis projektu:

Projekt rieši prestavbu prízemia samostatne stojaceho domu situovaného v katastrálnom území obce Štiavnické Bane, v pamiatkovej zóne a tiež zabezpečenie potrebného interiérového vybavenia nevyhnutného pre každodenné fungovanie denného stacionára pre seniorov.

Všetky činnosti sa budú realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:
Aktivita č. 1: Prestavba kultúrneho strediska na denný stacionár – patriaca pod typ aktivity - c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;

Aktivita č. 2: Obstaranie materiálneho vybavenia pre nový denný stacionár – ktorá patrí pod typ aktivity - e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí

Cieľovou skupinou projektu budú 15 seniori obce a regiónu Sitno.

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu:

11/2022 – 12/2023

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

 

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/

Výška poskytnutého príspevku:

365027,82 EUR

______________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa vymenila časť okien a dverí na historickej budove Kláštora Hieronymitánov.

obrázokobrázok obrázok

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

logo

Miesto realizácie: Obec Štiavnické Bane

Názov a sídlo príjmateľa: Obec Štiavnické Bane; Štiavnické Bane č. 1.

Názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia; Výmena zastaralých svietidiel za nové úsporné svietidlá.

Dátum začatia projektu: august 2015

Ukončenie projektu: apríl 2016

Riadiaci orgán projektu: Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 213 675,85 €

obrázokobrázok obrázokobrázok

Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

Dátum
zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky
(v € bez DPH)

Termín zadania zákazky

10.09.2013 Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce - projektová dokumentácia 2.450,- 16.09.2013
20.10.2013 Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce - stavebné práce 28.723,50 25.10.2013