Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Komunálny odpad, separovanie

Zber

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a separovaného zberu Typ: PDF dokument, Velkosť: 313.12 kB

K.O.: 1.7.2024, 15.7.2024, 29.7.2024, 12.8.2024, 26.8.2024, 9.9.2024, 23.9.2024

Plasty: 12.7.2024, 14.8.2024, 6.9.2024

Papier: 3.7.2024

Objemový odpad: 30.9.2024

Sklo: 28.8.2024

Príloha ku kalendáru zberu

Od 1. januára 2010 je každá obec povinná zaviesť triedený zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. V našej obci separujeme papier, plasty, kovy a sklo. Naša obec je členom Združenia pre separovaný zber Tatiar so sídlom v Pukanci. Triedenie odpadov začína už priamo v domácnostiach. Takto vytriedený odpad je odvážaný podľa harmonogramu spoločnosťou Tatiar na ďalšie zhodnotenie.

Zber komunálneho odpadu zabezpečuje obec sama 1x za 2 týždne. Aby sme znížili množstvo komunálneho odpadu musíme z neho dôsledne vytriediť separované zložky.

Čo hovorí zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká. To znamená, že sme to my, všetci občania!

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním

Podiel vyseparovania za rok 2023

Podiel vyseparovania 2023 - príloha 1

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný

  • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • užívať zberné vrecia a zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných vriec a zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

Zakazuje sa

  • uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste ne to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, t.z. zakladanie „čiernych skládok“
  • zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, t.z. zakazuje sa spaľovanie odpadu v domácnosti, v záhrade a pod.
  • zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta
  • vykonávať skládkovanie odpadu

Porušenie zákazov je považované za priestupok a obec môže uložiť fyzickým osobám pokutu. 

Vážení obyvatelia, chalupári a majitelia nehnuteľností v obci Štiavnické Bane. Z dôvodu stále sa viac množiaceho odpadu, Vás chcem dôrazne požiadať o dodržiavanie s nakladaním odpadov v obci.

Obyvateľom sa odváža komunálny, triedený a veľkoobjemový odpad priamo od nehnuteľnosti a riadia sa podľa zvozového kalendára. Ostatné odpady (elektroodpad, baterky-monočlánky, pneumatiky, odevy, topánky, kuchynský olej, kuchynský odpad) je potrebné priniesť na zberné miesto vo dvore obecného úradu.

Pre obyvateľov, ktorým sa neodváža odpad od domov, sú určené stojiská na komunálny a triedený odpad. Ostatné odpady je potrebné priniesť na zberné miesto vo dvore obecného úradu (veľkoobjemový, elektroodpad, batérie-monočlánky, pneumatiky, odevy, topánky, kuchynský olej, kuchynský odpad).

Chalupári sú povinní priniesť všetok odpad (okrem komunálneho – ale aj ten môžu) na zberné miesto do dvora obecného úradu. Konkrétne sa jedná o odpad: veľkoobjemový odpad,  elektroodpad, batérie-monočlánky, pneumatiky, odevy, topánky, kuchynský olej, kuchynský odpad, plasty – (tetrapaky, plechovky), sklo a papier.

Zelený – biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre) odporúčame kompostovať priamo na mieste jeho pôvodu.

Likvidáciu drobného stavebného odpadu Vám po objednaní zabezpečení obec, alebo si ho obyvatelia odvezú sami priamo na skládku.

Zberné miesto je otvorené

  • Pondelok – Piatok  7:00 – 15:00
  • Sobota 9:00 – 10:00

(alebo na požiadanie – 0905 853 479)

Chalupári odchádzajúci v nedeľu, môžu vytriedený odpad nechať pred bránou zberného dvora obecného úradu. Niektorí chalupári v rámci dobrých vzťahov sú dohodnutí so susedmi (obyvateľmi) – vytriedený a komunálny odpad nechávajú u nich.

V prípade nejasností telefonicky kontaktujte obecný úrad, alebo priamo starostu obce na tel. čísle 0905 853 479. Pokiaľ sa budete riadiť podľa týchto pravidiel, nebudú pri kontajneroch vznikať skládky a neporiadok. Čistota bude vizitkou nás všetkých, ktorí tu bývame a všetkých ktorí sem radi chodia tráviť voľný čas na chalupy.

obrázok

obrázok